My properties in Sweden are for sale.

The farm in the background is Malung Husvallgölen, 2:10, (Husvallgölen 36). It lies out to the road between Sälen and Särna.

Overview map, Öjsjön and Husvallgölen


The "arrow" on the map is the municipal border between Malung-Sälen and Älvdalen. Malung is the arrow that shoots up in the flesh of Älvdalen

Velkommen til vores hjemmeside

Oversigts kort

Blå matrikel : Husvallgölen 2:10

Gul matrikel: Hägnåsen 1:5

Stor rød plet i gul matrikel: Älvdalen Skärtjärn 8:2

Grøn plet nederst: Steensbo 3:3

Blå plet på den markerede vej er bådehuset i Båthusviken.

Vejmarkeringen på land er gårdens veje ud til Fuluelven, bådhuset og Steensbo.

2 markeringer på vejen ud til Fulueleven er renoveringstrængende små ladebygninger, som kan blive nedlagt og lovligt nyopført på gunstige steder,

Grønne linjer i vandet viser sejlruter fra bådhuset til Steensbo m.fl.

 

Overview map

Blue Matrikel : Husvallgölen 2:10

Yellow matrikel: Hägnåsen 1:5

Large red spot in yellow matrikel: Älvdalen Skärtjärn 8:2

Green spot at the bottom: Steensbo 3:3

Blue spot on the marked road is the boathouse in Båthusviken.

The road marking on land is the farm's roads out to Fuluelven, the boathouse and Steensbo.

2 markings on the road out to Fulueleven are renovation-needy small barn buildings, which can be dismantled and legally newly built in favorable places,

Green lines in the water show sailing routes from the boathouse to Steensbo and others.

 

 

 

bear on the road

Bears are there, but rarely seen!

Paradise on peninsula of Öjsjön (Steensbo 3:3)

Unikt naturparadis til liebhavere.

Öjsjön grænser ind til Särna Idre Besparingsskog på østsiden og Transtrands Besparingsskog på vestsiden.
Der findes kun to adgangsveje til Öjsjön.Den ene er min og den anden tilhører Särna Idre Besparingsskog. 
Jeg har bygget en vej direkte fra min base nede i dalen ved Fuluälven, op over Öjvallsberget og frem til et tilhørende bådhus ved Öjsjön
Vildmarkssøen er enestående ved sin uforstyrrethed og landskabelige herligheder.

Tilbage har jeg:
1) (Min base) Husvallgölen 2:10. (info "Husvallgölen 2:10")
Skovejendom - 45 ha. med jagtret i Transtrand besparingsskov på 23000 ha. (ca. som Langeland) 
Egen vej fra Fuluälven til Öjsöen og bådhus ved Öjsöen

2) Hägnåsen 1:5  Skovejendom på 24 ha. med jagtret i Särna Idre Besparingsskog på 45000 ha. (ca. 2 gange Langeland) 
2 øer på ca. 5 ha .Resten er fastlandsmark, der ligger som en lomme fra Öjsöen ind i besparingsskoven. 

3) Älvdalen Skärtjärn 8:2 (info under "Skovejendom med hytte")
Tomt (2000 m2) med en lille skovhuggerhytte i vandkanten. Kan bruges, men kan lovligt ombygges.
Ligger på den største ø tilhørende Hägnåsen 1:5 og søges solgt sammen med denne. 

4) Malung Steensbo 3:3  (info underpunkt til Husvallgölen 2:10 --"Steensbo 3:3")   
Et mindre helårshus på (4000 m2 tomt)
Bådhus, værksted og shelters  m.m. ligger alene yderst på en halvø i Öjsön. Ikke strøm og moderne faciliteter.

Öjsöen:
Öjsjön er ikke alene smuk, men er også rig på fisk og fugle. 
Fisk: Gedde, aborre og Helt. Sidstnævnte er en velsmagende ædelfisk som ørred og laks. Tilløb og udløb har gode bestande af bækørreder 
Fugle:
Diverse ænder i yngletiden. Storlom (sortstrubet lom) og fiskeørn er karakterfugle på søen. Fiskeørnen har rede på den mindste af øerne. En gammel havørn er set i yngletiden og kongeørn krydser ikke sjældent området. Traner yngler på myren (moserne)
Der er mange bær i området og derfor god bestand af Tjur, urfugl, hjerpe og i sensommeren også ryper.
En dag talte jeg 45 - 50 Urfugle højt på himlen under flugt fra Duehøgen, som kom langs jorden
Ulve- og bjørnebestanden er vokset i området, men nu reguleres bestanden hvert år på kvotebasis.

Ved samlet køb af disse ejendomme får man hele palletten til fritidsboliger for flere familier eller en institution med naturoplevelser på programmet. Skovejendomme kan ikke umiddelbart købes af juridisk person (virksomhed) i henhold til svensk lov. 
En del vælger at købe privat og leje ud til egen virksomhed.  


Sælges ovennævnte ejendomme samlet, kan medfølge en 5 -stjernet nyere snescooter, en større og en mindre båd  med påhængsmotor, 2 transportflåder, en aluminiums kano. 
På Husvallgölen 2:10 har jeg et mindre museum af gamle svenske redskaber og husgeråd, samt diverse køjesenge og møbler også disse emner kan indgå og prissættes fornuftigt.
Ejendommene har tilsammen jagt- og fiskeret på ca. 70.000 ha (3 gange Langeland)  
Ejendommenes samlede areal fra Fuluelven og rundt om Öjsöen ca. 70 ha.

Skovdriften støttes 50  -100% af Besparingsskovene    

Der er 3 bebyggelser direkte til vandkanten på de forskellige ejendomme, som kan udvikles yderligere til noget særdeles attraktivt. 
I Sverige kan der ikke bygges nærmere end 100 m. til strand, hvad enten der er tale om en strand, en sø eller en lille bæk. Hovedejendommen 2:10 ligger ved større vej og snerydning er intet problem. På den anden side af vejen slår Fuluälven et slag ind til gården.

Udgangspriser: Gerne budgivning samlet eller hver for sig.
Malung Husvallgölen 2:10.......2,6 mil. DK
Älvdalen Hägnåsen 1:5..........900.000 DK
Älvdalen Skärtjärn 8:2..........400.000 DK
Malung Steensbo 3:3...............2 mil. DK
Ialt ........................….......5,9 mill DK

Besigtigelse efter aftale juni og juli 2022

Giv et bud?

Prisforslaget er et forhandlingsgrundlag for et her-og-nu samlet salg i sommeren 2020 af alt (eksklusiv ovennævnte løsøre).

In English


Unique paradise for enthusiast of Nature.

Öjsjön borders Särna Idre Besparingsskog on the east side and Transtrands Besparingsskog on the west side. There are only two access roads to Öjsjön. One is mine and the other belongs to Särna Idre Besparingsskog. 

I have built a road directly from “My base” down in the valley at Fuluälven, up over Öjvallsberget and up to an associated boathouse at Öjsjön. This lake in the wild is unique by its privacy and landscape delights.


What I have left for sale:

1) (My base) Husvallgölen 2:10. (info "Husvallgölen 2:10")

Productive forest property - 45 ha. with hunting rights in Transtrand Besparingsskog of 23000 ha.  

 

2) Hägnåsen 1:5 

Forest property of 24 ha. with hunting rights in Särna Idre Besparingsskog of 45000 ha. This forestland consists of 2 islands of about 5 ha. The rest is a mainland field, which lies like a pocket from Öjsöen into Särna Idre Besparingsskog. Great view from this mainland’s summit to the sunset over Öjsjön to Fulufjell in the horizons - Unique place for setting up a cabin.

 

3) Älvdalen Skärtjärn 8:2 (info under "Forest property with cabin")

Plot is 2000 m2, with a small lumberjack hut at the water's edge. Can be used as it is, but can be legally rebuilt and expanded.

It is Located on the largest island belonging to Hägnåsen 1:5 and is sought to be sold together with this.  

4) Malung Steensbo 3:3 (info subpoint to Husvallgölen 2:10 --"Steensbo 3:3")

A small year-round house of (4000 m2 plot)

Boathouse, the workshop and shelters etc. are located alone on a peninsula in Öjsön. No electric power or other modern facilities.

  Öjsöen:

Öjsjön is not only a very beautiful lake in the wild nature but is also rich in fish and birds.

Fish: Pike, perch, and Hero. The latter is a tasty noble fish such as trout and salmon. Inlets and outlets have good populations of brown trout

Birds:

Miscellaneous ducks during the breeding season. The big loin (black-throated loin) and osprey are character birds on the lake. The osprey has nests on the smallest of the islands. An old sea eagle has been seen during the breeding season and golden eagles not infrequently cross the area. Cranes breed on the ant (bogs ).

There are many berries in the area and therefore good stock of Tjur, primeval bird , hjerpe og in late summer also grouse.

One day I counted 45 - 50 primeval birds high in the sky while fleeing the dove hawk, which came along the ground

The wolf and bear population has grown in the area, but now the population is regulated every year on a quota basis.


By purchasing these last properties together, you still get the entire pallet for holiday homes for several families or an institution with nature experiences on the program. Forest properties cannot be immediately purchased by a legal person (company) under Swedish law.

Some choose to buy privately and rent out to their own business.  

Sold the above properties together, can be included a 5-star, newer snowmobile, a larger and a smaller boat with outboard engine, 2 transport fleets and an aluminum canoe.

At Husvallgölen 2:10 I have a small museum of old Swedish utensils and household utensils, as well as various bunk beds and furniture. These items can be included and priced sensibly.

The two forest properties together have hunting and fishing right of approx. 70,000 ha.

The total area of those two properties is approx. 70 ha.  

Forest management is supported 50-100% by the Besparingsskog.  

There are 3 settlements directly to the water's edge on the various properties, which can be further developed into something very attractive – especially considering that in Sweden there are though restriction against building anything closer than 100 m. from the water – be it beach, lake, or a small stream.

The main property 2:10 is located by major road and snow removal is no problem. On the other side of the road, Fuluälven strikes a blow to the farm.

Prize is negotiable. Prizes on timber has risen 100% since prizes below was announced, but market on leisure properties might have become weaker.

 

Exit prices:

Malung Husvallgölen 2:10............................................2,6 mil DK.

Älvdalen Hägnåsen1:5......................900.000 DK

Älvdalen Skärtjärn 8:2......................400.000DK

Malung Steensbo 3:3............... .............2milDK

Total ..........................................5.9 mil. DK

 

Inspection by appointment – July and August 2022  

Make a bid?  

The price proposal is a negotiating basis for a here-and-now total sale in the summer of 2022 of everything (excluding the above-mentioned movable property).

 

 

 

morten lind 03.06.2022 10:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ?

mvh morten lind, tlf 23831963

Hans Henrik 09.01.2022 16:48

Hej
Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg?

Frede Lysemose Pedersen 27.11.2021 16:16

Hej.
Er der nogle af arealerne/Ejendommene der stadig er til salg?
Vh. Frede

Henriette Henriksen 15.11.2021 13:08

Kære sælger
Hvad er endnu til salg, og hvad er prisen i så fald nu?

lars christiansen 12.08.2021 13:43

goddag, jeg har i mange år haft et ønske og et større skov og sø område. jeg kunne godt være interesseret i hele pakken, giv en melding hvis vi skal mødes. L

Mette Ørum-nielsen 10.05.2021 07:55

Hej. Mit navn er Mette. Og jeg er meget interesseret i at tale med dig om ovenstående. Jeg bor i København. Mit nummer er 0045.26712502

Torben Jensen 20.11.2020 23:46

Hejsa

Hvad er der tilbage jeg er kun interesseret i jagt ejendomme og hurtig handel.

Mvh.

Torben Jensen

Brohave Hjort 26.11.2020 09:59

Hej Torben: Slå på tråden. 61757530 Så først din besked d.d.
Jeg har kun 2 jagtejedomme tilbage. Hägnåsen 1:5 og Husvallgölen 2:10.

Jan Hansen 23.05.2020 13:34

Hej!
Må et Dansk firma købe skov i Sverige?

Chris Herd 20.11.2019 17:40

Hej
Jeg forstår ikke hvilke egendomme er til salg på din side her.
Kunne du forklar hvordan jeg ser det og hvor de koster mm.
Mvh Chris

Arne W. Petersen 24.11.2019 09:02

Kære Chris. Jeg har været en del syg i sommer og har ikke fået opdateret hjemmesiden. Til salg.: Malung Husvallgölen 3:3 og 2:10. Älvdalen hägnåsen 1:5 og 8:2

Ole Brokholm 01.09.2019 11:46

Hej
Ejendommen med 28 hk hvor i Sverige og hvor langt ligger den fra Gøteborg.
Mvh Ole. B

| Svar

Nyeste kommentarer

03.06 | 10:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ?

mvh morten lind, tlf 23831963

15.05 | 00:21

'Er denne grund stadig til salg?:)

01.04 | 08:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmestedet for os. Vi elsker dette område. Vi vil meget gerne komme på besøg . Kh Samantha & Morten 21482519/ 61687082

09.01 | 16:48

Hej
Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg?

03.06 | 10:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ?

mvh morten lind, tlf 23831963

15.05 | 00:21

'Er denne grund stadig til salg?:)

01.04 | 08:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmestedet for os. Vi elsker dette område. Vi vil meget gerne komme på besøg . Kh Samantha & Morten 21482519/ 61687082

09.01 | 16:48

Hej
Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg?