Buy Brohave naturpark 22 ha. -12 ha fenced, natural paddocks with lots of hides

"Skovly" - buildings on the smallholding.

masser af haletudser

vandhullet er en del af grænsen mellem Naturpark og Statenegården. Behind the girl in blue runs the border between Natural Park and "Statenegården"

The little house on the edge of the beach is preferably not for sale. The plantage of berries in the middle forms the western border of The Natural Park.

The river in this valley forms the eastern border of The Natural Park, but both sides are functioning as part of the larger Natural area in the 3 km. long Vejstrup Ådal

vildtregulering er nødvendig og kan være en god indtægtskilde. Guesting hunters pay well for game like this. Hunting is necessary to keep the balance in the fenced areas.

ikke alt der skinner er guld, men mon ikke denne er guld. Not everything shining is gold. this one is "gold".

Nordmands indsats var i Brohave Naturpark. This Norwegian hunter was happy about his success

Denne skulle til Sverige. This one went to Sweden

Kun ca. halvdelen har held med jagten, også selvom der er hegn om parken. Only 50% have luck even if hunting ara is fenced.

(april 2021) Inspektionsfodring med bagerbrød og rendegraver! Inspectionfeeding

Inspektionsfodring begyndelsen af juli 2021. Rendegraveren frygtes ikke.

Tegner godt. Promissing well

Mon han bliver årets pladshjort 2021. He is still available for 2022

Et godt vingefang, snart klar til fejning. A good span of wings 2021

He came on the wall 2021

August 2020

August 2020

hvad gør man ikke for at imponere damerne

Her skulle tyndes kraftigt i 2020.

Han vil blive fin om en månedstid - måske guld

Guldkandidat

Høvognen er en god kiggepost

Statenegården kan også medkøbes

Vejstrup Å er Fyns reneste og løber lige bag dæmningen

En af de daglige gæster på dæmningen ud til åen

og ræv i engen

Naturkuriosum på gården - hund bliver mårmor

Naturkuriosom på gården. Hun aldrig egne hvalpe, så hvorfor ikke blive mårmor. She never got her own. but had to make do with a Martes fiona child.

konkurrencen er hård

Mår elsker legetøj

Desværre måtte han flytte hjemmefra, da han blev voksen. Gården var territorialt besat

sidder på madkassen

Hvor der er hjerterum er der også husrum

også plads i sengen

Er nu 21 og taler stadigt med sine dyr.

Man kan godt deltage i køkkenet uden at fordærve maden

Så er det nok med hundekurven. Man kan jo ikke se fjernsyn hele dagen

så blev del vinter

og siden vår i drivhuset

Der er altid plads til en til

Farvel til morfar

Der er plads til griseri på gården

Husk du har altid været frilandsgris

Der er meget at se til

lillesøster må absolut slikkes bag øret

            Køb  Brohave Naturpark:  

     Brohave Naturpark kan købes med eller uden bestående bolig. Den  bestående bolig er et husmandssted  midt i parken.

 Boligen har ikke været i brug i mange år og kan nedlægges og erstattes af et byggeri på et smukt, højt udsigtspunkt 20 m syd for de bestående bygninger. 

Alternativt kan en historisk og smuk firelænget gård, som også ligger inden for rammerne af Naturparken, indgå i handlen. Se i menuen under "Statenegården"

Naturparken har en god bestand af kron- og dåvildt. Bestanden har hidtil været reguleret ved udleje af dagsjagt med mulighed for overnatning. Se nedenstående


  Info vedr. Brohave Naturpark:

Brohave Naturpark er naturmæssig forbundet med et af Fyns smukkeste naturområder, Vejstrup Ådal og grænser ned til Vejstrup Å og til Skårupsund ca. 10 km nordøst for Svendborg.

Parkens enestående natur (ca. 40 tdr. l.) består bl.a. af gammel fredet natur og stævningsskov med meget rig faunamæssig diversitet. Parkens kuperede terræn rummer mindre vandløb, søer og moser, samt gode græsnings- og dækningsområder for vildtet.

 

4)      Brohave Naturpark

Stu  Stuehuset på "Skovly" er ikke restaureringsværdigt og der er forberedt højereliggende byggegrund med unik udsigt til hav og sø, vingård og køkkenhaveøer mod øst og hjorteparken fra øst til nordvest - Stor nøddeplantage og urgammel fredskov fanger udsynet mod nord. Smuk solop- og nedgang året rundt.  ca. 12 ha. er dyrehegn med kron-og dådyr. Der er masser af dækningsområder for vildtet og standjagt er en udfordring, som absolut ikke giver gevinst hver gang. Der er ikke offentlig adgang til naturpark. Naturen har sin egen ret og livet i naturparken er minimalt påvirket af menneske-aktiviteter. Nåletræsremisser og plantager med storfrugtet hassel bidrager til biodiversiteten - mus, sorte egern og alle deres flyvende som firbenede predatorer lige fra brud til grævling. søen, vandhuller og vandløb gæstes af diverse ænder, gæs, isfugl og undertiden af vandstær. Skovens gamle træer byder på føde og boliger til mejser og spætter. Mest interessant har ikke blot det sorte egern med også dannet kernebiotop, som spreder sit afkom ud i til øvrige biotoper på egnen.

Fredskovens skovbund er botanisk unik, ikke kun gule anemoner og gøgeurter, men også relativt sjældne orkideer såsom ægbladet fliglæbe og

  Buy Brohave Nature Park:

Brohave Nature Park can be purchased with or without existing housing. The existing residence is a smallholding in the middle of the park.

The home has not been in use for many years and can be dismantled and replaced by a building on a beautiful, high vantage point 20 m south of the existing buildings.

Alternatively, a historic and beautiful four-winged farm, which is also located within the framework of the Nature Park, can be included in the trade. Look in the menu under "Statenegården"

The nature park has a good population of crown and fallow deer. Until now, the population has been regulated by renting out day hunting with the possibility of accommodation. See below

 

Info about Brohave Nature Park:

Brohave Nature Park is naturally connected to one of Funen's most beautiful natural areas, Vejstrup Ådal and borders Vejstrup Å and Skårupsund about 10 km northeast of Svendborg.

The park's unique nature (approx. 40 tdr. l.) consists of old protected nature and coppice forest with very rich faunal diversity. The park's hilly terrain contains smaller streams, lakes and bogs, as well as good grazing and cover areas for the game.

  4) Brohave Nature Park

Stu The house on "Skovly" is not worthy of restoration and a higher building plot has been prepared with unique views of the sea and lake, vineyard and vegetable garden islands to the east and the deer park from east to northwest - Large nut plantation and ancient conservation forest catch the view to the north. Beautiful sunrise and sunset all year round.  about 12 ha. are animal fences with crown and fallow deer. There are plenty of coverage areas for the game and stand hunting is a challenge that absolutely does not pay off every time. There is no public access to the natural park. Nature has its own right and life in the natural park is minimally affected by human activities. Coniferous remisses and plantations of large-fruited hazel contribute to biodiversity - mice, black squirrels and all their flying like four-legged predators ranging from bride to badger. the lake, waterholes and streams are visited by various ducks, geese, kingfishers and sometimes by water starlings. The forest's old trees offer food and housing for chisels and woodpeckers. Most interestingly, not only has the black squirrel also formed a core biotope, which spreads its offspring to other biotopes in the area.

The forest floor of the peace forest is botanically unique, not only yellow anemones and cuckoo herbs, but also relatively rare orchids such as the egg-leaved tick lip.

 

Buy Brohave Nature Park:

Brohave Nature Park can be purchased with or without existing housing. The existing residence is a smallholding in the middle of the park.

The home has not been in use for many years and can be dismantled and replaced by a building on a beautiful, high vantage point 20 m south of the existing buildings.

Alternatively, a historic and beautiful four-winged farm, which is also located within the framework of the Nature Park, can be included in the trade. Look in the menu under "Statenegården"

The nature park has a good population of crown and fallow deer. Until now, the population has been regulated by renting out day hunting with the possibility of accommodation. See below

 

   

Kenneth Hofmann 21.11.2019 10:19

ring mig gerne op
40422404
kenneth

| Svar

Nyeste kommentarer

03.06 | 10:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ?

mvh morten lind, tlf 23831963

15.05 | 00:21

'Er denne grund stadig til salg?:)

01.04 | 08:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmestedet for os. Vi elsker dette område. Vi vil meget gerne komme på besøg . Kh Samantha & Morten 21482519/ 61687082

09.01 | 16:48

Hej
Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg?